• Hem
 • RSS
 •  

  Här kommer Carina Brormans svar på frågorna jag ställt.

  februari 15th, 2010

  1. Vilken är din tidigare erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå?

  Min första erfarenhet av styrelsearbete var under min tid som vVD på Malmö Musikteater (idag Malmö Opera) i början av 1990-talet. Då satt jag som adjungerad och föredragande i styrelsen för teatern. Under ett av de åren var Bengt Madsen vår ordförande. Han var den förste ordföranden som inte hade en politisk bakgrund utan kom in med sin erfarenhet från närings- och föreningslivet. Bengt lyckades utveckla mycket inom teatern på bara ett år, trots att han inte hade någon tidigare erfarenhet av kultur.

  Därefter har jag suttit i många olika styrelser. Under tiden på SVT var uppdragen främst ideella, då arbetet på SVT inte tillät att jag hade engagemang inom kommersiella verksamheter. Exempel är ordf. i Teatern.nu (Ronny Danielssons teaterprojekt i Malmö under fem år) och ordf i Alumniföreningen vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet, ledamot i SNS Malmö/Lund (Styrelseförbundet Näringsliv och Samhälle), ledamot i Malmö Börssällskap.

  Sedan två år är jag ledamot i Kungl Dramatiska Teatern i Stockholm och i Edita Plc, Helsingfors (Nordens största producent av kommunikationstjänster).

  Inom E.ON är jag ledamot i flera av våra bolags styrelser, E.ON Försäljning, E.ON Kundsupport, E.ON Jobbcenter och suppleant i SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB)

  2. Utifrån vad du idag känner till om MFF, vad kan du tillföra när det gäller kompetens?

  Min erfarenhet av ledarskap inom idébaserad verksamhet som kultur och media ser jag som en tillgång. Jag började som Marknads- och informationschef på teatern men efter några år var jag vVD. Min karriär ändrades helt när jag kom till teatern. Jag blev helt fascinerad av ledarskap i en så kreativ miljö med så många olika yrkeskategorier. Under de åren lärde jag mig vad som krävs för att den konstnärliga verksamheten ska vara framgångsrik. Att skapa de ekonomiska och resursmässiga förutsättningarna för att de kreativa ledarna ska kunna skapa och leverera de bästa föreställningarna. Att se till att rätt kompetens finns på alla områden, inom hela organisationen. Då får den konstnärliga ensemblen bästa möjlighet att ge allt till sin publik.

  Under åren som chef på SVT fördjupade jag kunskap och erfarenhet av att leda kreativa organisationer i stor förändring. Jag fick vara med om den digitala revolutionen  inom media. Plötsligt ändrades alla förutsättningar för hur vi konsumerar media. I hela värdekedjan från produktion, distribution och till hur beteendet förändrades hos tittarna. På kort tid tog tittarna kontrollen över vad, när och hur vi ser på tv. En mycket nyttig lärdom om att man alltid måste vara nära sina tittare, kunder eller publik.

  Med mitt uppdrag på E.ON som ansvarig för kommunikation och varumärket är jag tillbaka i näringslivet men fortfarande inom en bransch som är central inom samhällsutvecklingen. E.ON är ett mycket stort internationellt företag  med en stark förankring nationellt och och lokalt inom de kommuner vi är verksamma. Tillgång till energi är något som är självklart i vår del av världen. En mycket viktig del i vårt arbete med att stärka varumärket är att visa vårt ansvar och engagemang i samhället. CR och sponsring är en väldigt central del i det arbetet. Family Football är E.ONs internationella sponsringsplattform och vi satsar mycket på att utveckla nya idéer kring fotbollen för hela familjens upplevelse och engagemang.

  3. Inom vilket vilka kompetensområden känner du att du har störst möjlighet att påverka och få inflytande i MFF?

  Mina erfarenheter av att leda och utveckla starka organisationer som är personberoende, kunskapen kring samarbete med omvärlden, kommunikation och varumärkesbyggande är områden som jag tror kan vara till stor nytta för MFF och styrelsens arbete.

  Som ledamot i en styrelse har du ett stort personligt ansvar och det är din skyldighet att se till att ha tillräckligt stor kunskap om alla de frågor som läggs fram till styrelsen.

  4. Hur mycket tid räknar du med att ungefär lägga ned varje månad på sitt styrelsearbete i MFF?

  Jag räknar med att det är 8-10 styrelsemöten per år. Utöver det kommer det att krävas ett personligt engagemang för att lära känna verksamhet och organisation. Och självklart kommer jag helhjärtat följa laget under spelsäsongerna.

  5. Vilka nätverk har du idag utifrån andra positioner inom näringslivet och hur kan MFF dra nytta av detta?

  Malmö och Skåne har varit min bas under min yrkeskarriär och här har jag nätverk inom politik, näringsliv, akademi, kultur, media och samhället i stort. Som alltid måste man ha goda kontakter i huvudstaden och Stockholm har varit min andra stad under många år och där jag har motsvarande nätverk. Mitt ansvarsområde på E.ON innefattar Norden, vilket har gett mig nya möjligheter att bygga vidare på tidigare och nya kontakter i främst Danmark och Finland.

  MFF har genom åren varit mycket framgångsrika med att utveckla samarbeten med omvärlden. Genom Nätverket har MFF varit föregångare med att skapa kontakter med näringslivet. En av styrelsens uppgifter är att se till att dessa goda kontakter med olika delar av samhället bibehålls och utvecklas vidare. Mina olika nätverk både lokalt och nationellt kan bidra till att stärka dessa relationer.

  6. Hur ställer du dig till bolagisering av fotbollsdelen inom MFF? Om positiv kommer du att acceptera ett bud på klubben från en exempelvis rysk oligark om klubben sitter i trängt ekonomiskt läge? Mycket hypotetisk men ändå.

  Frågan kring bolagisering känns för stor och komplex för att kunna ge ett snabbt och kort svar. Om en situation uppstår där frågan kring bolagisering aktualiseras krävs mycket analys och utredning för att kunna avgöra om det är ett alternativ i förhållande till andra möjligheter.

  Är verksamheten sund och har en god ekonomi föreställer jag mig att denna fråga är hypotetisk. Det viktigaste är att MFF har rätt förutsättningar för att vara en framgångsrik klubb.

  7. Vilka ser du idag som de tre viktigaste framtidsfrågorna för MFF?

  • Uppfylla målet att bli Nordens bästa fotbollslag

  De sportsliga framgångarna måste komma tillbaka på allvar.

  • Säkra och stärka den långsiktiga ekonomin

  Med Swedbank Dtadion har MFF fått nya ansvarsområden kring fastighetsfrågor, uthyrning av lokaler, Akademin och att stadion är en levande mötesplats även utanför matcherna. Det ställer krav på ekonomin och att den delen av verksamheten bidrar till ekonomin för A-laget och ungdomsverksamheten.

  • Säkra och stärka relationen till omvärlden.

  Bygga vidare på Nätverket och se till att utveckla de relationsskapande mötena i samband med matcher men också kring Swedbank Stadion som helhet.

  Vara en tydlig förebild för unga människor i Malmö med öppenhet och tolerans.

  8. Nämn som du ser det tre starka inslag inom MFF som gör dig optimistisk inför framtiden?

  • Ny professionell organisation/struktur med VD och tydliga uppdrag för chefer/ansvariga för A-laget, Ungdomsatsningen och Utveckling.
  • Möjligheterna med Swedbank Stadion
  • Det starka engagemanget runt MFF, från supportrar och omvärlden

  9. Vad tror du att en styrelse, likt MFF:s, främsta uppgift de kommande 10-åren är, givet den organisation vi nu har?

  Styrelsens viktigaste uppgift är att tillsätta VD och ledning för organisationen och att ge honom de bästa förutsättningarna och stöd för att klara de mål som satts upp. I MFFs fall finns VD på plats och en ny ledningsorganisation har tagit fram vilket är bra start.

  9. Nämn som du ser det tre brister inom MFF som gör dig bekymmersam inför framtiden?

  • Att de sportsliga framgångarna har uteblivit under allt för lång tid.
  • Att alla investeringar som är gjorda i och runt klubben ska ge positivt utfall. Med ansvaret för Swedbank Arenan krävs en stark organisation och kan sköta alla delar framggångsrikt så att inte fokus flyttas från A-laget och målet att bli Nordens främsta fotbollslag.
  • I ett långsiktigt framtidsperspektiv har jag svårt att se att MFF kan vara en framgångsrik klubb utan ha ett damlag eller tjejer i sin ungdomsverksamhet.

  10. Varför vill du sitta i MFF:s styrelse?

  Jag har sedan början på 1990-talet varit engagerad i Malmös utveckling inom en rad områden. Att få möjligheten att engagera mig i MFF, hjärtat i Malmö, känns ytterst privilegierat och utmanande. Med mina erfarenheter från andra områden jag kan tillföra MFF och verksamheten nya tankar och idéer.

  Edit. Jag har korrigerat namnfel/Sven


  Svar på mina frågor från Björn Bergman

  februari 15th, 2010

  Björn är nominerad till en styrelsepost i MFF och jag har sänt några frågor. Här kommer hans svar.

  Hej Sven

  Här kommer mina korta svar på dina frågor.

  1. Vilken är din tidigare erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå?

  Jag har varit VD i flera olika bolag och har då fått en viss insikt i styrelsens roll ur det omvända perspektivet! Vidare har jag haft ett antal styrelseuppdrag genom åren i både privata och kommunala bolag. Just nu är jag engagerad i Malmö Incubators styrelse (www.minc.se) samt Stadsmissionen Skåne (www.stadsmissionen.nu)

  2. Utifrån vad du idag känner till om MFF, vad kan du tillföra när det gäller kompetens?

  Det är min förhoppning att mina erfarenheter inom besöksnäringen, kommunal förvaltning, fastighetsbranschen och detaljhandeln kan vara ett stöd för MFF:s VD och organisation. Verksamheten idag är komplex och omfattar så mycket mer än sporten. När det gäller min nuvarande tjänst som Vice VD för Sydsvenska Dagbladets AB så har jag ingen påverkan på det redaktionella innehållet. Tidningen kommer att fortsätta följa och granska allt i föreningen precis som tidigare, eftersom MFF intresserar så stor del av läsarna.

  3. Inom vilket vilka kompetensområden känner du att du har störst möjlighet att påverka och få inflytande i MFF?

  Se svar ovan

  4. Hur mycket tid räknar du med att ungefär lägga ned varje månad på ditt styrelsearbete i MFF?

  Det är naturligtvis svårt att svara på, men jag är beredd att ta på mig uppdrag inom föreningen och då lägga ner den tid som krävs för att fullfölja det åtagandet. Jag tror det är viktigt att rekrytera en strategisk och inte en operativ styrelse.

  5. Vilket nätverk har du idag utifrån andra positioner inom näringslivet och hur kan MFF dra nytta av detta?

  Jag har varit verksam i Malmös näringsliv under en del år och också varit engagerad i att skapa nätverk för det lokala näringslivet. Nätverkande är viktigt, det är i mötet med människor som nya idéer och affärer skapas. MFF:s Nätverket är ett fundament för den fortsatta verksamheten och det är viktigt att skapa förutsättningar för vidareutveckling av det!

  6. Hur ställer du dig till bolagisering av fotbollsdelen inom MFF? Om positiv kommer du att acceptera ett bud på klubben från en exempelvis rysk oligark om klubben sitter i trängt ekonomiskt läge? Mycket hypotetisk men ändå.

  Det var ingen enkel fråga att besvara. Det finns många olika aspekter på det. Om en förening ska fatta ett så långtgående beslut måste det naturligtvis vara väl förankrat hos medlemmarna.

  7. Vilka ser du idag som de tre viktigaste framtidsfrågorna för MFF?

  Sportsliga framgångar för A-laget, förvaltningen av de ekonomiska investeringar som klubben gjort i Stadion och i laget, samt fortsatta satsningar på ungdomssidan!

  8. Nämn som du ser det tre starka inslag inom MFF som gör dig optimistisk inför framtiden?

  MFF har en bred förankring i Malmö och i näringslivet! Genom större investeringar de senaste åren har man skapat goda förutsättningar att utveckla verksamheten! Malmös befolkning växer och därmed ökar både underlaget för publik och spelarmaterial. MFF:s betydelse som en enande kraft ökar också när staden och befolkningen växer.

  9.Vad tror du att en styrelse, likt MFF:s, främsta uppgift de kommande 10-åren är, givet den organisation vi nu har?

  Se framtidsfrågorna ovan.

  10. Nämn som du ser det tre brister inom MFF som gör dig bekymmersam inför framtiden?

  Det finns brister, men också en medvetenhet om att arbeta med svagheterna. MFF har kommit långt i att bygga en professionell organisation, en ekonomisk grund och goda förutsättningar för publiken. Nu måste föreningen utnyttja dessa fördelar och arbeta gemensamt för att skapa framgång både sportsligt och affärsmässigt.

  11. Varför vill du sitta i MFF:s styrelse?

  Jag har ställt mig till klubbens förfogande och utgår från att det är klubben som ska vilja ha mig, inte tvärtom!

  Bästa hälsningar

  Björn

  —————————————-

  Björn Bergman

  Vice VD | SDS-koncernen


  Omröstningen avslutad

  februari 15th, 2010

  Vilket blir MFF:s mittbackspar i premiärmatchen

  • Daniel A – J Sudic (38%, 67 Votes)
  • Sudic – Halsti (30%, 53 Votes)
  • Daniel A – Halsti (28%, 49 Votes)
  • Annat (4%, 6 Votes)